Έχετε ανάγκη για στήριξη και ενδιαφέρεστε για το πρόγραμμα; Μάθετε περισσότερα

Κατεβάστε την επικαιροποιημένη διαδικασία εδώ. Επισυνάπτονται επίσης: Υπεύθυνη Δήλωση Ακύρωσης Αρχικού Προγραμματισμού Συνοδευτικών ΟΠΕΚΑ Υπεύθυνη Δήλωση Ολοκλήρωσης Συνοδευτικών ΟΠΕΚΑ

ΑποφασηΕνταξηςΑΠ2018-2019_Τροπ4_ΠαρατασηΦΑ_Οκτ2022_ΡΞ4Δ46Μ9ΗΓ-6ΣΧ

ΑποφασηΕνταξης_τροπ9_παραταση ΦΑ_ΑΠ2015-2016_Οκτ2022_ΡΒ6Ρ46Μ9ΗΓ-8Ι9

ΑποφασηΕνταξης_τροποπΦΑ-αλλαγηΔικαιουχου_ΤΒ2017_06Σεπτ2022_Ψ1Ε546Μ9ΗΓ-4Λ8

Κατεβάστε την Περίληψη της Ετήσιας ‘Εκθεσης για το έτος 2021 εδώ.

Με τον Ν. 4912/2022 (ΦΕΚ Α’ 59/17.03.2022) δημιουργήθηκε η Ενιαία Αρχή Δημόσιων Συμβάσεων (ΕΑΔΗΣΥ), από τη συγχώνευση της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΑΑΔΗΣΥ) και της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (ΑΕΠΠ).  Το άρθρο 7  παρ. 3 του Ν.4912/2022 προβλέπει:  “Για την κάλυψη των λειτουργικών αναγκών της Αρχής, επιβάλλεται κράτηση ύψους 0,1% επί όλων των συμβάσεων…

ΔΙΟΡΘΩΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΙΟΝ «ΝΩΠΟ ΚΡΕΑΣ ΠΟΥΛΕΡΙΚΩΝ (ΚΟΤΟΠΟΥΛΟ)» Σε συνέχεια της από 17.06.2020 Ανακοίνωσης περί Νέων Τεχνικών Προδιαγραφών Τροφίμων και ΒΥΣ, σας ενημερώνουμε ότι η Γενική Γραμματεία Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή – Δ/νση Έρευνας Αγοράς και Τεχνικών Προδιαγραφών – Τμήμα Ελέγχου Τεχνικών Προδιαγραφών για την Προμήθεια Αγαθών, μας απέστειλε μικρή διόρθωση των τεχνικών…

Σας ενημερώνουμε ότι η ΕΥΘΥ προέβη σε επικαιροποίηση των υφιστάμενων λιστών εξέτασης έγκρισης διακήρυξης, ανάληψης και τροποποίησης νομικής δέσμευσης. Η επικαιροποίηση δεν έχει ακόμα πραγματοποιηθεί στην οθόνη του ΟΠΣ. Σύμφωνα με την από 20.10.2021 ανακοίνωση του ΟΠΣ (βλ. ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ – Επικαιροποιημένες λίστες εξέτασης ελέγχου διακήρυξης, ανάθεσης, τροποποίησης προμηθειών, υπηρεσιών και έργων και οδηγίες χρήσης…

Σελίδα 3 από 26 1 2 3 4 5 26

© ΤΕΒΑ 2016-

Website designed and developed by Agile Vendors