Έχετε ανάγκη για στήριξη και ενδιαφέρεστε για το πρόγραμμα; Μάθετε περισσότερα

Με ανοιχτή Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος το Εθνικό Ινστιτούτο Εργασίας και Ανθρώπινου Δυναμικού (ΕΙΕΑΔ) ως αρμόδια Διαχειριστική Αρχή για την εκτέλεση ενεργειών Τεχνικής Βοήθειας στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος Επισιτιστικής ή /και Βασικής Υλικής Συνδρομής (ΕΠ ΕΒΥΣ του ΤΕΒΑ), καλεί κάθε ενδιαφερόμενο φυσικό ή νομικό πρόσωπο που πληροί τις απαιτήσεις της παρούσας, να καταθέσει αίτηση, για…

Παρακαλούνται οι Δικαιούχοι του ΕΠ ΕΒΥΣ του ΤΕΒΑ να επικαιροποιήσουν τα στοιχεία επικοινωνίας τους με τη Διαχειριστική Αρχή, αποστέλλοντας α) ονοματεπώνυμο/-α προσώπου/-ων επικοινωνίας, β) τηλέφωνα επικοινωνίας και γ) e – mail επικοινωνίας. Ως πρόσωπο επικοινωνίας θα ορίζεται κατ’ ελάχιστον ο Υπεύθυνος Υλοποίησης Έργου. Σε περίπτωση που έχει οριστεί νέος Υπεύθυνος Υλοποίησης Έργου, θα αποστέλλεται και…

© ΤΕΒΑ 2016-

Website designed and developed by Agile Vendors