Έχετε ανάγκη για στήριξη και ενδιαφέρεστε για το πρόγραμμα; Μάθετε περισσότερα

Με τον Ν. 4912/2022 (ΦΕΚ Α’ 59/17.03.2022) δημιουργήθηκε η Ενιαία Αρχή Δημόσιων Συμβάσεων (ΕΑΔΗΣΥ), από τη συγχώνευση της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΑΑΔΗΣΥ) και της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (ΑΕΠΠ).  Το άρθρο 7  παρ. 3 του Ν.4912/2022 προβλέπει:  “Για την κάλυψη των λειτουργικών αναγκών της Αρχής, επιβάλλεται κράτηση ύψους 0,1% επί όλων των συμβάσεων…

© ΤΕΒΑ 2016-

Website designed and developed by Agile Vendors