Έχετε ανάγκη για στήριξη και ενδιαφέρεστε για το πρόγραμμα; Μάθετε περισσότερα

Ενημερώνουμε τους Δικαιούχους του ΕΠ ΕΒΥΣ του ΤΕΒΑ ότι με το άρθρο 58 του Ν. 4607/24.04.2019 (ΦΕΚ A’ 65) τροποποιήθηκε το τρίτο εδάφιο της υποπερίπτωσης αα΄ της περίπτωσης α΄ του άρθρου 31 του ν. 4270/2014 (ΦΕΚ Α΄ 143),  το οποίο προέβλεπε ότι από 1.1.2019, κατά παρέκκλιση των σχετικών διατάξεων του ν. 4129/2013, δεν ασκείται προληπτικός…

ΔΙΑΝΟΜΕΣ: Συστήνεται στις Κοινωνικές Συμπράξεις η πραγματοποίηση διανομών με συχνότητα τουλάχιστον διμήνου. Επίσης, θα πρέπει να υπάρχει μέριμνα ώστε οι ποσότητες των προϊόντων (και ιδιαίτερα των τροφίμων και δη των νωπών) που διανέμονται στους ωφελούμενους ανά διανομή να είναι τέτοιες ώστε να καθίστανται εύκολα διαχειρίσιμες από ένα νοικοκυριό (π.χ. οι ποσότητες των κρεάτων που διανέμονται…

© ΤΕΒΑ 2016-

Website designed and developed by Agile Vendors