Έχετε ανάγκη για στήριξη και ενδιαφέρεστε για το πρόγραμμα; Μάθετε περισσότερα

Ενημερώνουμε τις Κοινωνικές Συμπράξεις ότι αναρτήθηκε στην ιστοσελίδα της ΕΑΑΔΗΣΥ υπόδειγμα διακήρυξης ανοικτής διαδικασίας για τη σύναψη δημοσίων συμβάσεων προμηθειών που διενεργείται υποχρεωτικά με ηλεκτρονικό τρόπο (άνω / κάτω των ορίων του ν.4412/2016).
Τo υπόδειγμα εκπονήθηκε  βάσει της Απόφασης της Αρχής  με ΑΔΑ: 60Ι0ΟΞΤΒ-411 και ΔΕΝ έχει δεσμευτικό χαρακτήρα.
Σε αυτό ενσωματώνονται οδηγίες συμπλήρωσης και παραπομπές (με τη μορφή υποσημειώσεων) στην εφαρμοστέα νομοθεσία.
Για να δείτε το υπόδειγμα, πατήστε εδώ.

Κατηγορίες

© ΤΕΒΑ 2016-

Website designed and developed by Agile Vendors