Έχετε ανάγκη για στήριξη και ενδιαφέρεστε για το πρόγραμμα; Μάθετε περισσότερα

Ενημερώνουμε τους Δικαιούχους του ΕΠ ΕΒΥΣ ότι σύμφωνα με την παρ. 3 α) του άρθρου 19 της με αριθμ. 604/24-04-2015 (ΦΕΚ Β’ 770/2015) κοινής απόφασης του Υπουργού Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού και της Αναπληρώτριας Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης «Σύστημα Διαχείρισης, Αξιολόγησης, Παρακολούθησης και Ελέγχου ενεργειών που συγχρηματοδοτούνται από το Ταμείο Ευρωπαϊκής Βοήθειας προς τους Απόρους (Τ.Ε.Β.Α.)»:

«α) Η πρώτη δόση, η οποία είναι προκαταβολή ύψους 30% του συνολικού ποσού της χρηματοδότησης για την υλοποίηση της Πράξης καταβάλλεται μετά την υποβολή Βεβαίωσης Έναρξης Υλοποίησης από τον Δικαιούχο στην Διαχειριστική Αρχή, που επέχει θέση υπεύθυνης δήλωσης

Ως εκ τούτου, παρακαλούνται οι Δικαιούχοι να συμπληρώσουν το συνημμένο σχέδιο Βεβαίωσης Έναρξης Υλοποίησης έως 16.09.2016 και να το αποστείλουν πρωτότυπο στη Διαχειριστική Αρχή, υπ’ όψιν  Μονάδας Β’.

Κατηγορίες

© ΤΕΒΑ 2016-

Website designed and developed by Agile Vendors