Έχετε ανάγκη για στήριξη και ενδιαφέρεστε για το πρόγραμμα; Μάθετε περισσότερα

Ενημερώνουμε τους Δικαιούχους του ΕΠ ΕΒΥΣ του ΤΕΒΑ για τις κατωτέρω τροποποιήσεις του Οδηγού Εφαρμογής του Προγράμματος,  ​για όσο διάστημα εξακολουθεί να υφίσταται άμεσος κίνδυνος εμφάνισης και διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 που βεβαιώνεται με απόφαση του Υπουργού Υγείας και μέχρι νεώτερης ανακοίνωσης της Διαχειριστικής Αρχής: 

1. Εφόσον η Σύμπραξη κρίνει ότι  δεν είναι δυνατόν να λειτουργήσουν σημεία διανομής, δύναται να πραγματοποιείται διανομή κατ’ οίκον σε όλους τους ωφελούμενους. Στην περίπτωση αυτή οι ωφελούμενοι ενημερώνονται για την ημερομηνία και το πλαίσιο ωρών πραγματοποίησης της παράδοσης. Σε περίπτωση που για οποιονδήποτε λόγο δεν καταστεί δυνατή η παράδοση κατά την ανωτέρω συγκεκριμένη ημερομηνία, θα πρέπει ο Δικαιούχος να εξασφαλίζει τη δυνατότητα μίας εκ νέου προσπάθειας παράδοσης κατά τις επόμενες ημέρες, κατόπιν προσυνεννόησης με τον ωφελούμενο. Επίσης, οι ωφελούμενοι ενημερώνονται για τα προϊόντα που θα παραλάβουν, είτε με ανάρτηση σχετικού πίνακα στην ιστοσελίδα του Δικαιούχου είτε με SMS είτε με έντυπο που τοποθετείται εντός της σακούλας.  

2. Σε όλες τις περιπτώσεις διανομών, είτε με τη λειτουργία σημείων διανομής είτε με διανομές κατ’ οίκον, η Σύμπραξη θα πρέπει να λαμβάνει όλα τα απαραίτητα μέτρα προστασίας εργαζομένων και ωφελουμένων, σύμφωνα με τις εκάστοτε ισχύουσες νομοθετικές διατάξεις και τις κατευθυντήριες οδηγίες που εκδίδονται από αρμόδιους φορείς. 

3. Καθ’ όλο το ανωτέρω διάστημα είναι αποδεκτή η δυνατότητα η διανομή να μη γίνεται με τη συλλογή ψηφιακών υπογραφών μέσω tablet αλλά με τη χρήση έντυπου πρακτικού διανομής και με συλλογή φυσικών υπογραφών. Επίσης, οι εξουσιοδοτήσεις για την παραλαβή πακέτου από τρίτο άτομο δύναται να μη φέρουν βεβαίωση γνήσιου υπογραφής. ​ 

Κατά τα λοιπά ισχύουν όλες οι διατάξεις του Οδηγού Εφαρμογής του ΕΠ ΕΒΥΣ του ΤΕΒΑ (5η έκδοση).

© ΤΕΒΑ 2016-

Website designed and developed by Agile Vendors