Με την παρούσα ανακοίνωση θα θέλαμε να επισημάνουμε στους Δικαιούχους των Πράξεων των  Αποκεντρωμένων Προμηθειών ότι η διαδικασία καταστροφής προϊόντων που περιγράφεται στον Οδηγό Εφαρμογής του Προγράμματος θα πρέπει να τηρείται και για τα προϊόντα αποκεντρωμένων προμηθειών που κατά την κρίση της Σύμπραξης χρήζουν καταστροφής (υποβολή σχετικού αιτήματος προς τη Διαχειριστική Αρχή, έγκριση, καταστροφή, σύνταξη πρακτικού καταστροφής, υπογεγραμμένου από τον Υπεύθυνο του Έργου και τον Νόμιμο Εκπρόσωπο του Δικαιούχου).

Κατηγορίες

© ΤΕΒΑ 2016-

Website designed and developed by Agile Vendors