Έχετε ανάγκη για στήριξη και ενδιαφέρεστε για το πρόγραμμα; Μάθετε περισσότερα

Σας ενημερώνουμε ότι σύμφωνα με τον  Ν. 4700/2020 «Ενιαίο κείμενο Δικονομίας για το Ελεγκτικό Συνέδριο, ολοκληρωμένο νομοθετικό πλαίσιο για τον προσυμβατικό έλεγχο, τροποποιήσεις στον Κώδικα Νόμων για το Ελεγκτικό Συνέδριο, διατάξεις για την αποτελεσματική απονομή της δικαιοσύνης και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 127/Α΄/29.6.2020)  το όριο υπαγωγής των συγχρηματοδοτούμενων δημοσίων συμβάσεων έργων, προμηθειών και υπηρεσιών στον προσυμβατικό έλεγχο νομιμότητας του Ελεγκτικού Συνεδρίου, το οποίο ανερχόταν στα 10.000.000 € (άρθρο 35 Ν. 4129/2013 όπως είχε τροποποιηθεί με το άρθρο 73 παρ. 1 του Ν. 4145/2013), μειώνεται στα 5.000.000 (άρθρο 324 παρ. 3).

Ειδικότερα, σύμφωνα με το άρθρο 324 παρ. 3: «… 3. Ειδικά για τις συμβάσεις των παρ. 1 και 2, που συγχρηματοδοτούνται από ενωσιακούς πόρους, διενεργείται υποχρεωτικά έλεγχος νομιμότητας πριν από τη σύναψή τους από Κλιμάκια του Ελεγκτικού Συνεδρίου, εφόσον η προϋπολογιζόμενη δαπάνη, μη συμπεριλαμβανομένου του φόρου προστιθέμενης αξίας, υπερβαίνει το ποσό των πέντε εκατομμυρίων (5.000.000,00) ευρώ».

Για περισσότερες λεπτομέρειες επί του προσυμβατικού ελέγχου αλλά και των υπολοίπων διατάξεων σχετικά με το Ελεγκτικό Συνέδριο, παρακαλούμε δείτε τον επισυναπτόμενο Ν_4700_2020_EL_SYN.pdf.

Κατηγορίες

© ΤΕΒΑ 2016-

Website designed and developed by Agile Vendors