Έχετε ανάγκη για στήριξη και ενδιαφέρεστε για το πρόγραμμα; Μάθετε περισσότερα

Ενημερώνουμε τους Δικαιούχους του ΕΠ ΕΒΥΣ του ΤΕΒΑ ότι με το άρθρο 58 του Ν. 4607/24.04.2019 (ΦΕΚ A’ 65) τροποποιήθηκε το τρίτο εδάφιο της υποπερίπτωσης αα΄ της περίπτωσης α΄ του άρθρου 31 του ν. 4270/2014 (ΦΕΚ Α΄ 143),  το οποίο προέβλεπε ότι από 1.1.2019, κατά παρέκκλιση των σχετικών διατάξεων του ν. 4129/2013, δεν ασκείται προληπτικός έλεγχος στις δαπάνες των ΟΤΑ, ως εξής:
 
Άρθρο 58
Τροποποίηση του ν. 4270/2014

1. α) Στο τρίτο εδάφιο της υποπερίπτωσης αα΄ της περίπτωσης α΄ του άρθρου 31 του ν. 4270/2014 (Α΄ 143), η ημερομηνία «1.1.2019» αντικαθίσταται από την ημερoμηνία «1.1.2020».
β) Δαπάνες του τρέχοντος έτους, οι οποίες δεν έχουν εξοφληθεί έως την ημερομηνία έναρξης ισχύος του παρόντος, υποβάλλονται προς προληπτικό έλεγχο, ενώ δαπάνες του τρέχοντος έτους, οι οποίες έχουν εξοφληθεί έως την ημερομηνία έναρξης ισχύος του παρόντος, χωρίς την προηγούμενη άσκηση προληπτικού ελέγχου, δεν πάσχουν για τον λόγο αυτό.

Επίσης, σας υπενθυμίζουμε ότι σύμφωνα με το  άρθρο 1 παρ. 2.α. του ΠΔ 136/2011 (ΦΕΚ Α΄267), κατ` εξαίρεση ελέγχονται προληπτικά δαπάνες οι οποίες απορρέουν από κάθε σύμβαση εκτέλεσης δημόσιων έργων, μελετών ή προμηθειών και υπηρεσιών με συμβατικό προϋπολογισμό που υπερβαίνει τα όρια της προηγούμενης παραγράφου 1.α του ιδίου ΠΔ, κατά την υποβολή του πρώτου λογαριασμού και μόνο, ανεξαρτήτως του ύψους αυτού.

Σας εφιστούμε την προσοχή στην έγκαιρη ενημέρωση των λογιστηρίων των Δικαιούχων του ΕΠ ΕΒΥΣ του ΤΕΒΑ που εξοφλούν δαπάνες του ΕΠ ΕΒΥΣ.

Κατηγορίες

© ΤΕΒΑ 2016-

Website designed and developed by Agile Vendors