Έχετε ανάγκη για στήριξη και ενδιαφέρεστε για το πρόγραμμα; Μάθετε περισσότερα

Μετά την παράταση λήξης των  Πράξεων  της  Πρόσκλησης  με  τίτλο «ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΕΣ  ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ  ΚΑΙ   ΒΑΣΙΚΗΣ   ΥΛΙΚΗΣ   ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ,   ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ   ΔΑΠΑΝΕΣ   ΚΑΙ   ΠΑΡΟΧΗ ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΩΝ  ΜΕΤΡΩΝ  2015-2016»  (φυσικό αντικείμενο έως 31.12.2018 και οικονομικό αντικείμενο έως 31.03.2019), ενημερώνουμε τους Δικαιούχους που επιθυμούν να κάνουν χρήση της παράτασης ότι θα πρέπει απαραιτήτως να προβούν στις κατωτέρω ενέργειες μέσω ΟΠΣ:

  • Σε περίπτωση που έχουν λάβει προεγκρίσεις σύναψης συμβάσεων, είτε οι συμβάσεις έχουν ήδη υπογραφεί είτε όχι, θα πρέπει να υποβληθεί αίτημα ελέγχου νομιμότητας (προέγκρισης) τροποποίησης σύμβασης. Το αίτημα υποβάλλεται με τον ίδιο α/α του αρχικού αιτήματος, ως νέα έκδοση (έκδοση 2η). Συνημμένα έγγραφα στο αίτημα θα είναι σχέδιο παράτασης σύμβασης (ή σχέδια άλλων ισοδύναμων εγγράφων με τα οποία θα συμφωνηθεί μεταξύ των συμβαλλομένων η παράταση), τυχόν απαιτούμενα σχετικά έγγραφα αρμοδίων οργάνων της Αναθέτουσας Αρχής, καθώς και η τροποποιημένη Απόφαση Ένταξης.
  • Σε περίπτωση που υπάρχουν ήδη σε εκκρεμότητα στο ΟΠΣ αιτήματα προέγκρισης συμβάσεων, παρακαλούνται οι Δικαιούχοι να επικοινωνήσουν με τη Διαχειριστική Αρχή (κα Ελένη Φωτοπούλου, τηλ. 2102120722).
  • Μετά την ανωτέρω διαδικασία προέγκρισης, και αφού υπογραφεί η παράταση από τους συμβαλλόμενους, αν υπάρχουν ήδη εγκεκριμένα Τεχνικά Δελτία Υποέργου (ΤΔΥ), θα πρέπει να υποβληθεί αίτημα τροποποίησης ΤΔΥ.

Για οποιαδήποτε απορία παρακαλώ επικοινωνήστε με τη Διαχειριστική Αρχή (κα Ελένη Φωτοπούλου, τηλ. 2102120722, e.mail: e.fotopoulou@eiead.gr).

Κατηγορίες

© ΤΕΒΑ 2016-

Website designed and developed by Agile Vendors