Έχετε ανάγκη για στήριξη και ενδιαφέρεστε για το πρόγραμμα; Μάθετε περισσότερα

KAΜMIA ΠΛΗΡΩΜΗ ΔΕΝ ΘΑ ΔΙΕΚΠΕΡΑΙΩΝΕΤΑΙ ΕΑΝ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΕΙ ΟΙ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΕΣ ΚΑΤΑΧΩΡΙΣΕΙΣ ΣΤΟ ΟΠΣ

Περαιτέρω, σχετικά με τις πληρωμές των δαπανών και τον τρόπο καταχώρισής τους στο ΟΠΣ εφιστούμε την προσοχή των Δικαιούχων στα παρακάτω:

Α. KΡΑΤΗΣΕΙΣ[*]

 • Φόρος 4% επί της καθαρής αξίας του τιμολογίου.
 • Κράτηση υπέρ ΕΑΑΔΗΣΥ επί της αξίας της πληρωμής προ φόρων και κρατήσεων  – 0,10% για συμβάσεις που συνήφθησαν έως 07.08.2016 και 0,06% για συμβάσεις που συνάπτονται από 08.08.2016 και μετά (άρθρο 375 παρ. 7 του Ν. 4412/2016)
 • Κράτηση υπέρ ΑΕΠΠ (Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών)  0,06 % επί της αξίας της πληρωμής προ φόρων και κρατήσεων – Ισχύει για συμβάσεις που συνάπτονται από 22.03.2017 και μετά [άρθρο 350 παρ. 3 του Ν. 4412/2016 σε συνδυασμό με την ΚΥΑ 1191/2017 (ΦΕΚ 969/22.03.2017 τ.Β’). Βλ. επίσης και το 39/2017 (ΦΕΚ 64/2017 τ.Α΄)].
 • Τέλος χαρτοσήμου 3% και τέλος 20 % υπέρ ΟΓΑ (δηλαδή συνολικά 3,60%) επί όλων των ανωτέρω τελών.

Β. ΣΤΡΟΓΓΥΛΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΠΟΣΩΝ

 • Οι χρηματικές αξίες στρογγυλοποιούνται μέχρι δύο δεκαδικά ψηφία.
 • Η στρογγυλοποίηση γίνεται προς τα κάτω για υποδιαιρέσεις έως το 4 και προς τα πάνω για υποδιαιρέσεις από το 5 έως το 9.
 • Οι στρογγυλοποιήσεις γίνονται σε κάθε ένα ποσό ξεχωριστά και όχι σε αποτελέσματα πράξεων.
 • Οι στρογγυλοποιήσεις στο excel να γίνονται με χρήση της σχετικής συνάρτησης του excel, έως τα δύο δεκαδικά ψηφία.
 • Οι στρογγυλοποιήσεις γίνονται πριν την έκδοση του χρηματικού εντάλματος.

Γ. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

 • Οι ανωτέρω κρατήσεις γίνονται σε κάθε παραστατικό Αναδόχου.
 • Στο χρηματικό ένταλμα που εκδίδεται αναγράφονται τα παραστατικά στα οποία αφορά το χρηματικό ένταλμα, όλες οι κρατήσεις που αφορούν στα παραστατικά, καθώς και το ποσό που τελικά καταβάλλεται στον Ανάδοχο.
 • Τυχόν πιστωτικά παραστατικά θα πρέπει επίσης να αναγράφονται στο χρηματικό ένταλμα.

Δ. ΚΑΤΑΧΩΡΙΣΗ ΣΤΟ ΟΠΣ

 • Στο Τμήμα Β’ «Δηλωθείσες Δαπάνες Βάσει Παραστατικών» του Δελτίου Δήλωσης Δαπανών καταχωρίζονται για ΚΑΘΕ ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΟ ΑΝΑΔΟΧΟΥ, σε ΞΕΧΩΡΙΣΤΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ,  τα ποσά που αντιστοιχούν σε κάθε μία από τις κρατήσεις, καθώς και το πληρωτέο στον Ανάδοχο ποσό, με αναγραφή του EPS με το οποίο έγινε η πληρωμή. Για παράδειγμα, αν έχουμε τιμολόγιο αξίας 10.000 ευρώ, καταχωρίζουμε το τιμολόγιο μία φορά με το επιλέξιμο κατά δήλωση ποσό του τιμολογίου, μία φορά με την κράτηση υπέρ ΕΑΑΔΗΣΥ, μία φορά με την κράτηση υπέρ χαρτοσήμου  κ.λπ., μέχρι το συνολικό ποσό των 10.000 ευρώ.
 • Δεν επιτρέπονται συμψηφιστικές εγγραφές. Ακόμα και στις περιπτώσεις συμψηφιστικών πληρωμών σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην παράγραφο «Β. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ», η καταχώριση στο ΟΠΣ ΔΕΝ ΓΙΝΕΤΑΙ ΣΥΜΨΗΦΙΣΤΙΚΑ, ΑΛΛΑ ΜΕ ΤΟΝ ΤΡΟΠΟ ΠΟΥ ΠΕΡΙΓΡΑΦΕΤΑΙ ΑΝΩΤΕΡΩ.
 • Καταχωρίζονται και τα πιστωτικά παραστατικά, με αρνητικό πρόσημο. Στην περίπτωση αυτή, καταχωρίζεται πρώτα το πιστωτικό παραστατικό και ακολούθως το χρεωστικό παραστατικό με το οποίο αυτό συνδέεται.

[*] Όταν εκδοθεί η Υπουργική Απόφαση που θα ρυθμίζει τις σχετικές διαδικασίες, θα επιβληθεί και κράτηση 0,02% επί της συμβατικής αξίας πλην ΦΠΑ, υπέρ του Δημοσίου, στο όνομα της Γενικής Διεύθυνσης Δημοσίων Συμβάσεων και Προμηθειών (άρθρο 36 παρ. 6 του Ν. 4412/2016).

 

Κατηγορίες

© ΤΕΒΑ 2016-

Website designed and developed by Agile Vendors