Έχετε ανάγκη για στήριξη και ενδιαφέρεστε για το πρόγραμμα; Μάθετε περισσότερα

Με τον Ν. 4912/2022 (ΦΕΚ Α’ 59/17.03.2022) δημιουργήθηκε η Ενιαία Αρχή Δημόσιων Συμβάσεων (ΕΑΔΗΣΥ), από τη συγχώνευση της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΑΑΔΗΣΥ) και της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (ΑΕΠΠ). 

Το άρθρο 7  παρ. 3 του Ν.4912/2022 προβλέπει:

 “Για την κάλυψη των λειτουργικών αναγκών της Αρχής, επιβάλλεται κράτηση ύψους 0,1% επί όλων των συμβάσεων που υπάγονται στον παρόντα νόμο και στον ν. 4413/2016 (Α΄ 148), αξίας άνω των χιλίων (1.000) ευρώ, ανεξάρτητα από την πηγή προέλευσης της χρηματοδότησης, σύμφωνα με όσα προβλέπονται στην κοινή υπουργική απόφαση του πέμπτου εδαφίου. Η κράτηση αυτή υπολογίζεται επί της αξίας κάθε πληρωμής προ φόρων και κρατήσεων της αρχικής, καθώς και κάθε συμπληρωματικής ή τροποποιητικής σύμβασης. Με προεδρικό διάταγμα που εκδίδεται μετά από πρόταση των Υπουργών Δικαιοσύνης, Οικονομικών, Ανάπτυξης και Επενδύσεων και Υποδομών και Μεταφορών μπορεί να αναπροσαρμόζεται το ύψος της κράτησης. Το ποσό της κράτησης παρακρατείται από την αναθέτουσα αρχή στο όνομα και για λογαριασμό της Αρχής και κατατίθεται σε ειδικό τραπεζικό λογαριασμό, η διαχείριση του οποίου γίνεται από την Αρχή, σύμφωνα με όσα ορίζονται στον ειδικό Κανονισμό Οικονομικής Διαχείρισης. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Δικαιοσύνης, Οικονομικών, Ανάπτυξης και Επενδύσεων και Υποδομών και Μεταφορών ρυθμίζονται θέματα σχετικά με τον χρόνο, τον τρόπο και τη διαδικασία κράτησης των ως άνω χρηματικών ποσών, καθώς και κάθε άλλο αναγκαίο θέμα για την εφαρμογή της κράτησης”.

To άρθρο 17 παρ. 7 του ίδιου νόμου προβλέπει:

Για τις δημόσιες συμβάσεις και τις παραχωρήσεις που έχουν συναφθεί έως την έναρξη ισχύος του παρόντος, η κράτηση του άρθρου 350 του ν. 4412/2016 εξακολουθεί να υπολογίζεται σε ύψος 0,06%, ανεξάρτητα από την πηγή προέλευσης της χρηματοδότησης, και η κράτηση του έβδομου εδαφίου της παρ. 3 του άρθρου 4 του ν. 4013/2011 εξακολουθεί να υπολογίζεται σε ύψος 0,07%.”

Συνεπώς, για δημόσιες συμβάσεις που συνάπτονται μετά την έναρξη ισχύος του N.4912/2022, δηλαδή από 17.03.2022 και μετά,  ισχύει η κράτηση της παρ. 3 του άρθρου 7 του Ν. 4912/2022.

Ως προς τις συμβάσεις που συνήφθησαν έως 16.03.2022, ισχύουν οι κρατήσεις της παρ. 7 του άρθρου 17 του Ν. 4912/2002.

Κατηγορίες

© ΤΕΒΑ 2016-

Website designed and developed by Agile Vendors