Έχετε ανάγκη για στήριξη και ενδιαφέρεστε για το πρόγραμμα; Μάθετε περισσότερα

Σύμφωνα με οδηγία της Αρχής Πιστοποίησης, όταν ο Δικαιούχος εξοφλεί  ταυτόχρονα (σε ενιαία πληρωμή) παραστατικά Αναδόχου εκ των οποίων ένα ή περισσότερα είναι πιστωτικά, εκτελώντας συμψηφιστική πληρωμή, η καταχώριση στο ΟΠΣ θα πρέπει να γίνεται ως εξής :

  1. Το χρεωστικό παραστατικό Αναδόχου καταχωρίζεται με τα πραγματικά του στοιχεία (καθαρό ποσό και ΦΠΑ) και συσχετίζεται, για κάθε πληρωμή που πραγματοποιείται για την εξόφλησή του, με το Παραστατικό Πληρωμής του Δικαιούχου (με τα πραγματικά του στοιχεία όσον αφορά στο συνολικό ποσό πληρωμής και στο ποσό που αναλογεί στο υποέργο) με Επιλέξιμο κατά δήλωση Δικαιούχου  το αντίστοιχο συμψηφισμένο ποσό πληρωμής.
  2. Το Πιστωτικό Τιμολόγιο καταχωρίζεται με την αντίστοιχη ένδειξη (Είδος Παραστατικού Αναδόχου: Πιστωτικό Τιμολόγιο), με τα πραγματικά του στοιχεία (αριθμός παραστατικού, ημερομηνία έκδοσης, καθαρό ποσό και ΦΠΑ) και συσχετίζεται, για κάθε συμψηφισμένη πληρωμή που πραγματοποιείται για την εξόφλησή του σχετικού χρεωστικού παραστατικού, με το εκάστοτε Παραστατικό Πληρωμής του Δικαιούχου (με τα πραγματικά του στοιχεία όσον αφορά στο συνολικό ποσό πληρωμής και στο ποσό που αναλογεί στο υποέργο) με Επιλέξιμο κατά δήλωση Δικαιούχου  ΜΗΔΕΝ.

Παράδειγμα:

  • Παραστατικό Αναδόχου/Χρεωστικό Τιμολόγιο χχχ/…….
  • Παραστατικό Αναδόχου/Πιστωτικό Τιμολόγιο ψψψ/……..

Το πιστωτικό τιμολόγιο ψψψ θα πρέπει να καταχωρισθεί σε όλα τα ΔΔΔ όπου καταχωρίσθηκε το σχετικό χρεωστικό Τιμολόγιο χχχ. Θα καταχωρισθεί δηλαδή τόσο στο ΔΔΔ όπου καταχωρίζεται η πληρωμή Αναδόχου, όσο και στο ΔΔΔ όπου καταχωρίζονται η απόδοση φόρου και κρατήσεων. Σε όλους τους συσχετισμούς του Χρεωστικού Τιμολογίου το Επιλέξιμο κατά Δήλωση Δικαιούχου θα είναι το εκάστοτε συμψηφισμένο ποσό πληρωμής. Σε όλους τους συσχετισμούς του Πιστωτικού Τιμολογίου το Επιλέξιμο κατά Δήλωση Δικαιούχου θα είναι 0,00 €.

Δείτε και συνημμένο πίνακα παραδείγματος εδώ.

Κατηγορίες

© ΤΕΒΑ 2016-

Website designed and developed by Agile Vendors