Έχετε ανάγκη για στήριξη και ενδιαφέρεστε για το πρόγραμμα; Μάθετε περισσότερα

Καλούμε τους Δικαιούχους των  παλαιών  Πράξεων Αποκεντρωμένων Προμηθειών 2015-2016 να υποβάλλουν στη  Διαχειριστική Αρχή, μέσω ΟΠΣ, Δελτίο Επίτευξης Δεικτών Πράξης για το έτος 2018 έως το αργότερο 28.02.2019.
Για την ερμηνευτική επεξήγηση έκαστου δείκτη από τη ΔΑ, παρακαλώ ανατρέξτε στην ιστοσελίδα του ΕΠ ΕΒΥΣ του ΤΕΒΑ, στην ανακοίνωση με ημερομηνία 17.04.2018.
 
Παρακαλώ λάβετε υπόψη και τα κατωτέρω:

  • Στο Τμήμα «Α. Γενικά Στοιχεία», το πεδίο που αφορά στην εκτέλεση της Πράξης αφορά στην εκτέλεση του φυσικού αντικειμένου και όχι και του οικονομικού. Ως εκ τούτου, αν έχουν ολοκληρωθεί  όλες οι διανομές αποκεντρωμένων προμηθειών της παλαιάς Πράξης και ο Δικαιούχος δεν προτίθεται να προβεί και σε συμπληρωματικές διανομές, η Πράξη θεωρείται ότι έχει εκτελεστεί πλήρως ακόμα κι αν δεν έχουν ολοκληρωθεί όλες οι πληρωμές.
  • Επιτευχθείσα Τιμή στη κατηγορία «ΓΥΝΑΙΚΕΣ» συμπληρώνεται μόνο στους δείκτες 19Γ και 14C.
  • Όλοι οι δείκτες είναι ετήσιοι. Δηλαδή, στα πεδία «Επίτευξη Έτους» συμπληρώνεται τιμή μόνο για το συγκεκριμένο έτος αναφοράς (2018).
  • Τα στοιχεία για τη συμπλήρωση του Δελτίου αντλούνται από: α) το ΟΠΣ (αναφορές και ΤΔΥ) και β) τις αναφορές του Λογισμικού Παρακολούθησης Αποθεμάτων Αποθήκης (βλέπε εγχειρίδιο χρήσης).
  • Ως συνημμένα αρχεία στο Δελτίο αναρτώνται οι αναφορές του ΟΠΣ και οι αναφορές του Λογισμικού Παρακολούθησης Αποθεμάτων Αποθήκης, οι οποίες χρησιμοποιήθηκαν για τη συμπλήρωση του.

Για πληροφορίες σχετικά:
–    με την επεξήγηση των δεικτών, απευθυνθείτε στην κα. Παπαγιάννη (τηλ. 2102120734),
–    με την συμπλήρωση του Δελτίου, απευθυνθείτε στην κα. Φωτοπούλου (τηλ. 2102120722)
–    με τις αναφορές του Λογισμικού Παρακολούθησης Αποθεμάτων Αποθήκης, απευθυνθείτε  στην κα. Λίβα (τηλ. 2102120745)

Κατηγορίες

© ΤΕΒΑ 2016-

Website designed and developed by Agile Vendors