Έχετε ανάγκη για στήριξη και ενδιαφέρεστε για το πρόγραμμα; Μάθετε περισσότερα

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ

 1. Τίτλος πράξης: «ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΒΑΣΙΚΗΣ ΥΛΙΚΗΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ, ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ 2015-2016 – Κ.Σ. π.χ. Δράμας».
 2. Τίτλος πράξης στα αγγλικά προτείνεται: «FOOD AND BASIC MATERIAL ASSISTANCE DECENTRALIZED PROCUREMENT, ADMINISTRATIVE COSTS AND PROVISION OF ACCOMPANYING MEASURES 2015-2016– SOCIAL PARTNERSHIP for example Drama».
 3. Αποθήκευση ΤΔΠ (πάνω δεξιά εικονίδιο με δισκέττα), σημειώνεται ότι ο Κωδικός Πράξης (MIS) δίνεται αυτόματα μετά την πρώτη αποθήκευση του ΤΔΠ.
 4. Έλεγχος Εγκυρότητας Πεδίων (πάνω δεξιά εικονίδιο με τικ), ο έλεγχος θα πρέπει να γίνεται συχνά και υποχρεωτικά πριν την υποβολή του ΤΔΠ.
 5. Ο χρήστης πρέπει να επισυνάψει στο ΤΔΠ όλα τα έγγραφα που ορίζονται στην πρόσκληση ως υποχρεωτικά (π.χ. αίτηση χρηματοδότησης σε PDF υπογεγραμμένη από το άτομο που έχετε δηλώσει). Πέραν αυτών, ο χρήστης μπορεί να επισυνάψει και άλλα έγγραφα που κρίνονται απαραίτητα από τον Δικαιούχο (πάνω δεξιά εικονίδιο με συνδετήρα).
 6. Προτείνεται η συμπλήρωση των στοιχείων του ΤΔΠ να γίνεται διαδοχικά ξεκινώντας από το Τμήμα Α και ακολουθώντας τη σειρά των τμημάτων. Ο λόγος είναι ότι τα στοιχεία που συμπληρώνονται σε ένα τμήμα του δελτίου, μπορούν να εμφανίζονται ή να απαιτούνται σε κάποιο επόμενο τμήμα.
 7. Για να προστεθεί νέα γραμμή στον πίνακα ο χρήστης επιλέγει «Προσθήκη». Τα στοιχεία συμπληρώνονται σε αναδυόμενο παράθυρο.
 8. Στο Τμήμα Β ο Φορέας Χρηματοδότησης είναι το Υπουργείο Εργασίας , Κοινωνικής Ασφάλισης κα Κοινωνικής Αλληλεγγύης, με κωδικό 1011400 και δ/νση Σταδίου 29 Αθήνα.
 9. Στο Τμήμα Γ στην κατηγοριοποίηση – γεωγραφική θέση συμπληρώνεται ποσοστό σε επίπεδο Νομού ή Δήμων, προσοχή το σύνολο των ποσοστών % να έχει άθροισμα 100%.
 10. Στο Τμήμα Δ συμπληρώνονται τα στοιχεία που αφορούν στο Φυσικό Αντικείμενο, διαχωρίζοντάς το στα έτη 2015 και 2016 και σε υποέργα.
 11. Στο Τμήμα Δ παραδοτέα πράξης θεωρούνται τα τιμολόγια και οι εκθέσεις από τον Υπεύθυνο Υλοποίησης Έργου.
 12. Στο Τμήμα ΣΤ στα υποέργα – προμήθειες το ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ προτείνεται Π.Δ. 118/2007 και στην ΕΦΑΡΜΟΖΟΜΕΝΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ προτείνεται Διαγωνισμός Προμηθειών -Υπηρεσιών ΠΔ59/2007 & 60/2007 Π/Υ άνω των ορίων. Ένα τουλάχιστον υποέργο πρέπει να χαρακτηριστεί ως κύριο και να συμπληρωθεί τουλάχιστον η αναμενόμενη ημερομηνία σύμβασης (υποχρεωτικό πεδίο). Προσοχή το άθροισμα των Π/Υ των υποέργων θα πρέπει να ισούται με τον Π/Υ της πράξης. Το ποσό 3.124,50 το καταχωρούμε ως εξής : τα σύμβολα τελεία και κόμμα τα επιλέγουμε από το πληκτρολόγιο των γραμμάτων στα ελληνικά.
 13. Στο Τμήμα Ζ η Συνολική Δημόσια Δαπάνη ταυτίζεται με την Επιλέξιμη Δημόσια Δαπάνη
  • Τα πεδία : ιδιωτική συμμετοχή, ποσό δανείου και φορέα χορήγησης δανείου, αν η πράξη παράγει έσοδα – Κόστος λειτουργίας / συντήρησης κατά κανόνα δεν αφορούν το ΤΕΒΑ.
 14. Συμπληρώνουμε αριθμό πρωτοκόλλου δικαιούχου την ημέρα υποβολής του δελτίου.

Κατεβάστε το ΤΠΔ εδώ.

Κατηγορίες

© ΤΕΒΑ 2016-

Website designed and developed by Agile Vendors