Έχετε ανάγκη για στήριξη και ενδιαφέρεστε για το πρόγραμμα; Μάθετε περισσότερα

Στις 08.08.2016 δημοσιεύθηκε ο Ν.4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ» (ΦΕΚ Α’ 147), με τον οποίο θεσπίζεται νέο θεσμικό πλαίσιο προμηθειών δημοσίου τομέα.
Oι προμήθειες που προκηρύχθηκαν έως την έκδοση του Ν.4412/08.08.2016 διενεργούνται και ολοκληρώνονται (έως και την εκτέλεση της σύμβασης ) σύμφωνα με το προϋφιστάμενο θεσμικό πλαίσιο.
Οι προμήθειες που προκηρύσσονται από την έκδοση του Ν.4412/08.08.2016 ακολουθούν το νέο θεσμικό πλαίσιο.
Ως εκ τούτου:
Oι Δικαιούχοι που προκήρυξαν αποκεντρωμένες προμήθειες τροφίμων και βασικής υλικής συνδρομής έως την έκδοση του Ν.4412/08.08.2016, διενεργούν τους διαγωνισμούς και εκτελούν τις συμβάσεις που θα προκύψουν σύμφωνα με το προϋφιστάμενο θεσμικό πλαίσιο.
Οι Δικαιούχοι που θα προκηρύξουν μετά την έκδοση του Ν.4412/08.08.2016 θα πρέπει να συντάξουν σχέδια διακηρύξεων σύμφωνα με το νέο θεσμικό πλαίσιο και να τα υποβάλλουν στη Διαχειριστική Αρχή προκειμένου να λάβουν σύμφωνη γνώμη.
Δικαιούχοι που έχουν ήδη λάβει σύμφωνη γνώμη της Διαχειριστικής Αρχής επί σχεδίων που συντάχθηκαν με το προϋφιστάμενο θεσμικό πλαίσιο αλλά δεν προκήρυξαν έως την έκδοση του Ν.4412/08.08.2016, θα πρέπει να συντάξουν νέα σχέδια διακηρύξεων σύμφωνα με το νέο θεσμικό πλαίσιο και να τα υποβάλλουν στη Διαχειριστική Αρχή προκειμένου να λάβουν εκ νέου σύμφωνη γνώμη.

Κατηγορίες

© ΤΕΒΑ 2016-

Website designed and developed by Agile Vendors