Ενημερώνουμε τις Κοινωνικές Συμπράξεις ότι εφεξής οι φάκελοι αιτημάτων ελέγχου νομιμότητας (προεγκρίσεων) διακηρύξεων και συμβάσεων θα υποβάλλονται στη Διαχειριστική Αρχή ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ ΚΑΙ ΜΟΝΟ ΜΕΣΩ ΟΠΣ.

Categories

© ΤΕΒΑ 2016-

Website designed and developed by Agile Vendors