Επισημαίνεται στις Επιτροπές Παραλαβής των Κεντρικών Προμηθειών ότι θα διενεργείται ενδελεχής έλεγχος των προϊόντων που παραδίδονται ως προς την τήρηση των τεχνικών προδιαγραφών ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ.

Προϊόντα που έχουν παραληφθεί χωρίς κάποια σημείωση επί του Δελτίου Αποστολής, στα οποία στη συνέχεια διαπιστώνονται παρεκκλίσεις από τις τεχνικές προδιαγραφές, θα αντιμετωπίζονται με τη διαδικασία καταστροφής, σύμφωνα με τον Οδηγό Εφαρμογής.

Categories

© ΤΕΒΑ 2016-

Website designed and developed by Agile Vendors