Παρακαλούνται οι Δικαιούχοι του ΕΠ ΕΒΥΣ του ΤΕΒΑ να επικαιροποιήσουν τα στοιχεία επικοινωνίας τους με τη Διαχειριστική Αρχή, αποστέλλοντας α) ονοματεπώνυμο/-α προσώπου/-ων επικοινωνίας, β) τηλέφωνα επικοινωνίας και γ) e – mail επικοινωνίας. Ως πρόσωπο επικοινωνίας θα ορίζεται κατ’ ελάχιστον ο Υπεύθυνος Υλοποίησης Έργου. Σε περίπτωση που έχει οριστεί νέος Υπεύθυνος Υλοποίησης Έργου, θα αποστέλλεται και η σχετική απόφαση αρμοδίου οργάνου.

Τα ανωτέρω στοιχεία θα αποσταλούν στην κα Παπαγιάννη, στην ηλεκτρονική διεύθυνση i.papagianni@eiead.gr, έως το αργότερο 15.11.2019.

Categories

© ΤΕΒΑ 2016-

Website designed and developed by Agile Vendors