Ενημερώνουμε τους Δικαιούχους/Επικεφαλής Εταίρους των Κοινωνικών Συμπράξεων πως αν δεν ανταποκριθούν έως το αργότερο την Τρίτη 29.03.2016 στις διορθώσεις/συμπληρώσεις των Τεχνικών τους Δελτίων, σύμφωνα με τις υποδείξεις της Διαχειριστικής Αρχής, θα προκύψει πρόβλημα στη χρηματοδότηση του έργου.

Categories

© ΤΕΒΑ 2016-

Website designed and developed by Agile Vendors