Ενημερώνουμε τους Δικαιούχους των Πράξεων των Αποκεντρωμένων Προμηθειών ότι από 2 Μαΐου 2018 έως 19 Μαΐου 2018  θα υποβάλλουν στη  Διαχειριστική Αρχή, μέσω ΟΠΣ, το «Δελτίο Επίτευξης Δεικτών Πράξης».

Για τη συμπλήρωση του Δελτίου, παρακαλώ ανατρέξτε στον αντίστοιχο Εκπαιδευτικό Οδηγό του ΟΠΣ. Για να δείτε τον Εκπαιδευτικό Οδηγό, παρακαλώ πατήστε odigos_deltio_epitefksis_deikti.pdf.

Για ερμηνευτική επεξήγηση έκαστου δείκτη από τη ΔΑ, παρακαλώ πατήστε ΕπεξηγησηΔεικτωνΕτησιαςΕκθεσηςΤΕΒΑ

Πέραν από τις πληροφορίες που θα βρείτε στον Εκπαιδευτικό Οδηγό, παρακαλώ λάβετε υπόψη και τα κατωτέρω:

  • Το Δελτίο Επίτευξης Δεικτών Πράξης συμπληρώνεται στην αρχή κάθε έτους, για το προηγούμενο έτος, με αφετηρία το έτος ένταξης της Πράξης στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα. Ως εκ τούτου, οι Δικαιούχοι θα πρέπει να υποβάλουν Δελτία Επίτευξης Δεικτών Πράξης για όλα τα έτη από το έτος έκδοσης της Απόφασης Ένταξης και μετά, δηλαδή για τα έτη 2016 και 2017. Οι Δικαιούχοι που δεν διένειμαν αποκεντρωμένες προμήθειες κατά τα έτη αυτά, θα υποβάλουν Δελτία με μηδενικές τιμές.
  • Ο Δικαιούχος συμπληρώνει τις ενότητες Α και Β1. Για το ΕΠ ΕΒΥΣ του ΤΕΒΑ δεν υπάρχει ενότητα Β2, ούτε τιμές επίτευξης κοινών δεικτών, που αναφέρονται στον Εκπαιδευτικό Οδηγό.
  • Στο Τμήμα «Α. Γενικά Στοιχεία Πράξης», τα πεδία που αφορούν στην εκτέλεση της Πράξης αφορούν στην εκτέλεση του φυσικού αντικειμένου και όχι και του οικονομικού. Ως εκ τούτου, αν έχουν ολοκληρωθεί όλες οι διανομές αποκεντρωμένων προμηθειών και ο Δικαιούχος δεν προτίθεται να προβεί και σε συμπληρωματικές διανομές, η Πράξη θεωρείται ότι έχει εκτελεστεί πλήρως ακόμα κι αν δεν έχουν ολοκληρωθεί όλες οι πληρωμές.
  • Στο Τμήμα «Β1. Επίτευξη Δεικτών Πράξης», Επιτευχθείσα Τιμή στη κατηγορία «ΓΥΝΑΙΚΕΣ» συμπληρώνεται μόνο στους δείκτες 19Γ και 14C.
  • Όλοι οι δείκτες είναι ετήσιοι. Δηλαδή, στο πεδίο Επιτευχθείσα Τιμή συμπληρώνεται τιμή μόνο για το συγκεκριμένο έτος αναφοράς (π.χ. 2016).
  • Τα στοιχεία για τη συμπλήρωση του Δελτίου αντλούνται από: α) το ΟΠΣ (αναφορές και ΤΔΥ) και β) τις αναφορές του Λογισμικού Παρακολούθησης Αποθεμάτων Αποθήκης (βλέπε εγχειρίδιο χρήσης)
  • Ως συνημμένα αρχεία στο Δελτίο αναρτώνται οι αναφορές του ΟΠΣ και οι αναφορές του Λογισμικού Παρακολούθησης Αποθεμάτων Αποθήκης, οι οποίες χρησιμοποιήθηκαν για τη συμπλήρωση του.

 Για πληροφορίες σχετικά:

– με την επεξήγηση των δεικτών απευθυνθείτε στην κα. Παπαγιάννη (τηλ. 2102120734),

– με την συμπλήρωση του Δελτίου, απευθυνθείτε στην κα. Φωτοπούλου (τηλ. 2102120722)

– με τις αναφορές του Λογισμικού Παρακολούθησης Αποθεμάτων Αποθήκης, απευθυνθείτε  στην κα. Λίβα (τηλ. 2102120745)

Categories

© ΤΕΒΑ 2016-

Website designed and developed by Agile Vendors