Σε συνέχεια της από 14.03.2017 Ανακοίνωσης σχετικά με το Διάγραμμα Ροής Εργασιών ΟΠΣ, σας ενημερώνουμε ότι τα έγγραφα που θα πρέπει να επισυνάπτονται στα Δελτία ΟΠΣ είναι τα κατωτέρω:

Προέγκριση Διακήρυξης

 • Σχέδιο Διακήρυξης, με τα παραρτήματά της
 • Όλα τα έγγραφα φακέλου δημόσιας σύμβασης που τηρούνται στην αρμόδια υπηρεσία του Δικαιούχου
 • Τυποποιημένο έντυπο δημοσίευσης προκήρυξης σύμβασης στην ΕΕΕΕ
 • Σχέδιο περίληψης διακήρυξης για δημοσίευση στο ΦΕΚ και τον εθνικό τύπο, όπου θα αναφέρονται οι κωδικοί CPV
 • ΕΕΕΣ ή ΤΕΥΔ
 • Έγγραφο τεκμηρίωσης σύνταξης των τεχνικών προδιαγραφών
 • Σχέδιο σύμβασης

Προέγκριση σύμβασης

 • Σχέδιο σύμβασης
 • Όλα τα έγγραφα του φακέλου του διαγωνισμού, που τεκμηριώνουν τις απαντήσεις που δίνει ο Δικαιούχος στα ερωτήματα της Λίστας Ελέγχου του ΟΠΣ.
 • Απόφαση του Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης σχετικά με τον έλεγχο νομιμότητας
 • Αποφάσεις συγκρότησης συλλογικών οργάνων (Επιτροπής Αξιολόγησης, Επιτροπής Ενστάσεων, εκλογή μελών Οικονομικής Επιτροπής)
 • Τα συγκριτικά στοιχεία που έλαβε υπόψη της η Επιτροπή Αξιολόγησης, σε περίπτωση που αξιολογήθηκε μία μόνο οικονομική προσφορά

Τεχνικό Δελτίο Υποέργου

Υπογεγραμμένη σύμβαση με ΑΔΑΜ

Δελτίο Δήλωσης Δαπανών

 • Τιμολόγιο
 • Δελτίο Αποστολής
 • Πρακτικό Παραλαβής
 • Εντολή Πληρωμής
 • EPS πληρωμής
 • Πίνακας excel όπου θα απεικονίζονται το καθαρό ποσό, ο ΦΠΑ, το συνολικό ποσό και όλες οι προβλεπόμενες κρατήσεις ανά τιμολόγιο που καταχωρίζεται στο ΔΔΔ.

Επισημαίνουμε ότι ως Έτος και Μήνας θα καταχωρίζονται στο ΔΔΔ το έτος και ο μήνας πληρωμής που αναγράφονται στο τελευταίο EPS (π.χ. αν τα τιμολόγια έχουν ημερομηνία 03/2017 και η πληρωμή τους έχει γίνει 05/2017, δηλαδή το EPS έχει ημερομηνία 05/2017, τότε το ΔΔΔ θα καταχωρηθεί με έτος 2017 και μήνα Μάιο).

Categories

© ΤΕΒΑ 2016-

Website designed and developed by Agile Vendors