Στις περιπτώσεις θανάτου ωφελούμενου με εγκεκριμένα εξαρτώμενα μέλη, τα εξαρτώμενα μέλη έχουν το δικαίωμα λήψης του συνόλου των ωφελημάτων που αναλογούσαν στην ωφελούμενη οικογένεια προ του θανάτου.

Η παραλαβή των προϊόντων γίνεται από το πρώτο ενήλικο εξαρτώμενο μέλος ή, στην περίπτωση που όλα τα εξαρτώμενα μέλη είναι ανήλικα, από το φυσικό πρόσωπο στο οποίο έχει ανατεθεί η επιμέλειά τους.

Categories

© ΤΕΒΑ 2016-

Website designed and developed by Agile Vendors