ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
ΤΟΥ ΠΑΡΟΝΤΟΣ ΔΙΚΤΥΑΚΟΥ ΤΟΠΟΥ

1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Η παρούσα Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων (εφεξής η «Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων» ή «ΠΠΠΔ») αφορά στο δικτυακό τόπο του «Εθνικού Ινστιτούτου Εργασίας και Ανθρώπινου Δυναμικού – Διαχειριστική Αρχή του Επιχειρησιακού Προγράμματος Επισιτιστικής και Βασικής Υλικής Συνδρομής (ΕΠ ΕΒΥΣ) για το ΤΕΒΑ» (εφεξής ΟΠΕΚΑ – Δ.Α του Ε.Π ΕΒΥΣ ΤΕΒΑ»). Ο ΟΠΕΚΑ – Δ.Α του Ε.Π ΕΒΥΣ ΤΕΒΑ είναι δημιουργός και δικαιούχος όλων των δικαιωμάτων του παρόντος δικτυακού τόπου (εφεξής «ο δικτυακός τόπος») με όνομα χώρου (domain name): https://teba.opeka.gr

Ο ΟΠΕΚΑ – Δ.Α του Ε.Π ΕΒΥΣ ΤΕΒΑ αποδίδει ιδιαίτερη σημασία στην προστασία των προσωπικών δεδομένων. Για το λόγο αυτό έχει εκπονήσει την παρούσα Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων, προκειμένου να ενημερώσει τους πολίτες σχετικά με τον τρόπο επεξεργασίας των προσωπικών τους δεδομένων που συλλέγονται κατά τη χρήση του παρόντος δικτυακού τόπου.

Ο παρών δικτυακός τόπος ενδέχεται να περιλαμβάνει συνδέσμους (links) προς άλλους δικτυακούς τόπους, οι οποίοι βρίσκονται υπό την ευθύνη τρίτων φορέων (φυσικά ή νομικά πρόσωπα).

2. ΟΡΙΣΜΟΙ ΓΙΑ ΤΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ

(Σημ.: Οι ορισμοί ακολουθούν το άρ. 4 του ΓΚΠΔ)

«Προσωπικά Δεδομένα»: κάθε πληροφορία μέσω της οποίας είναι ταυτοποιήσιμο ή μπορεί να ταυτοποιηθεί ένα φυσικό πρόσωπο («Υποκείμενο των δεδομένων»).

«Υπεύθυνος επεξεργασίας»: το φυσικό ή νομικό πρόσωπο, η δημόσια αρχή, η υπηρεσία ή άλλος φορέας που, μόνα ή από κοινού με άλλα, καθορίζουν τους σκοπούς και τον τρόπο της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα. Εν προκειμένω, ο ΟΠΕΚΑ επιτελεί ρόλο Υπευθύνου Επεξεργασίας.

«Εκτελών την επεξεργασία»: το φυσικό ή νομικό πρόσωπο, η δημόσια αρχή, η υπηρεσία ή άλλος φορέας που επεξεργάζεται δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα για λογαριασμό του Υπευθύνου Επεξεργασίας.

«Υποκείμενο Προσωπικών Δεδομένων»: το ταυτοποιήσιμο φυσικό πρόσωπο είναι εκείνο του οποίου η ταυτότητα μπορεί να εξακριβωθεί, άμεσα ή έμμεσα, ιδίως μέσω αναφοράς σε αναγνωριστικό στοιχείο ταυτότητας, όπως όνομα, σε αριθμό ταυτότητας, σε δεδομένα θέσης, σε επιγραμμικό αναγνωριστικό ταυτότητας ή σε έναν ή περισσότερους παράγοντες που προσιδιάζουν στη σωματική, φυσιολογική, γενετική, ψυχολογική, οικονομική, πολιτιστική ή κοινωνική ταυτότητα του εν λόγω φυσικού προσώπου. Eν προκειμένω, Υποκείμενα των δεδομένων είναι οι χρήστες του δικτυακού τόπου.

«Αποδέκτης»: το φυσικό ή νομικό πρόσωπο, η δημόσια αρχή, η υπηρεσία ή άλλος φορέας, στα οποία κοινολογούνται τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα, είτε πρόκειται για τρίτον είτε όχι. Οι δημόσιες αρχές που ενδέχεται να λάβουν δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα στο πλαίσιο συγκεκριμένης έρευνας σύμφωνα με το δίκαιο της Ένωσης ή κράτους μέλους δε θεωρούνται ως αποδέκτες.

3. ΣΥΛΛΟΓΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Όταν ο πολίτης επισκέπτεται το δικτυακό τόπο της Δ.Α του Ε.Π ΕΒΥΣ ΤΕΒΑ και εφ’ όσον

  1. αλληλεπιδρά με αυτόν, ή
  2. χρησιμοποιεί τις παρεχόμενες ηλεκτρονικές υπηρεσίες,

συλλέγονται δεδομένα του προσωπικού χαρακτήρα.

Περαιτέρω, με αυτοματοποιημένο τρόπο μπορεί να συλλεχθούν πληροφορίες όπως:

  • η διαδικτυακή διεύθυνση του χρήστη (IP address). Η διεύθυνση ΙΡ καθορίζεται από τον πάροχο της σύνδεσης μέσω της οποίας ο επισκέπτης / χρήστης έχει πρόσβαση στο διαδίκτυο και στη συνέχεια στον ιστότοπο. Η διεύθυνση ΙΡ και λοιπά στοιχεία που ενδέχεται να συναχθούν μέσω αυτής (επί παραδείγματι η τοποθεσία του χρήστη- σε επίπεδο πόλης) διατηρούνται μόνο υπό τις προϋποθέσεις του νόμου,
  • ο τύπος του προγράμματος περιήγησης (browser) και το λειτουργικό σύστημα,
  • οι δικτυακοί τόποι και συνδέσεις τις οποίες επιλέγει o χρήστης (με «κλικ») εντός της σελίδας,
  • οι βασικές πληροφορίες σύνδεσης με τον εξυπηρετητή.

Εγγραφή στις ηλεκτρονικές υπηρεσίες της Δ.Α του Ε.Π ΕΒΥΣ του ΤΕΒΑ

Α) Εγγραφή στο Μητρώο Προμηθευτών του ΤΕΒΑ

Ποια δεδομένα επεξεργαζόμαστε;

Με την υπ. αριθμ. πρωτ. ΔΑ ΤΕΒΑ 1072 οικ. / 21-11-2019 Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος ο Οργανισμός Προνοιακών Επιδομάτων και Κοινωνικής Αλληλεγγύης (ΟΠΕΚΑ) ως αρμόδια Διαχειριστική Αρχή για την εκτέλεση ενεργειών Τεχνικής Βοήθειας στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος Επισιτιστικής ή /και Βασικής Υλικής Συνδρομής (ΕΠ ΕΒΥΣ του ΤΕΒΑ), καλεί κάθε ενδιαφερόμενο φυσικό ή νομικό πρόσωπο που πληροί τις απαιτήσεις της ανωτέρω πρόσκλησης, να καταθέσει αίτηση, για εγγραφή στον Κατάλογο προμηθευτών / παρεχόντων υπηρεσιών Φυσικών ή Νομικών Προσώπων, για τις κατηγορίες ενεργειών Τεχνικής Βοήθειας.

Ο κατάλογος προμηθευτών και παρόχων υπηρεσιών του ΕΠ ΕΒΥΣ του ΤΕΒΑ διέπεται από την αριθ. Δ13/οικ/20609/470 Απόφασης των Υπουργών Οικονομίας και Ανάπτυξης-Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης.

Ο κατάλογος χρησιμοποιείται για τις συμβάσεις προμηθειών και υπηρεσιών που αφορούν σε Τεχνική Βοήθεια προκειμένου να καλυφθούν οι ανάγκες του ΕΠ ΕΒΥΣ του ΤΕΒΑ για το επόμενο χρονικό διάστημα και μέχρι τη λήξη του Επιχειρησιακού Προγράμματος, για τις κατηγορίες ενεργειών Τεχνικής Βοήθειας που περιγράφονται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I της ως άνω Πρόσκλησης.

Προκειμένου να εγγραφείτε στο Μητρώο Προμηθευτών, υποβάλλετε ηλεκτρονικά αίτηση εγγραφής, χρησιμοποιώντας το ονοματεπώνυμό σας, το αντικείμενο δραστηριοποίησης, το Α.Φ.Μ, τη Δ.Ο.Υ σας, διεύθυνση επικοινωνίας, Τ.Κ, Περιφέρεια/Πόλη, τηλέφωνο επικοινωνίας, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και τυχόν διεύθυνση ιστοτόπου.

Μόλις κάνετε την αίτηση για εγγραφή σας στο Μητρώο Προμηθευτών, λαμβάνετε ένα μήνυμα επιβεβαίωσης και στη συνέχεια θα αποκτήσετε πρόσβαση στην εφαρμογή.

Σκοπός και νομική βάση για την επεξεργασία

Σκοπός της συλλογής και επεξεργασίας των δεδομένων είναι η εξουσιοδοτημένη πρόσβαση στο Μητρώο Προμηθευτών / Παρόχων Υπηρεσιών του ΕΠ ΕΒΥΣ ΤΕΒΑ, για τη σύναψη συμβάσεων προμηθειών και υπηρεσιών που αφορούν σε Τεχνική Βοήθεια προκειμένου να καλυφθούν οι ανάγκες του ΕΠ ΕΒΥΣ του ΤΕΒΑ μέχρι τη λήξη του Επιχειρησιακού Προγράμματος.

Η νομική βάση επεξεργασίας των προσωπικών σας δεδομένων για τον σκοπό αυτό είναι το άρθρο 6 παρ. 1 περ. β) του ΓΚΠΔ, ήτοι για να πραγματοποιηθούν ενέργειες κατ’ αίτηση του υποκειμένου των δεδομένων κατά το προσυμβατικό στάδιο και το άρθρο 6 παρ. 1 περ. στ) του ΓΚΠΔ, το οποίο μας επιτρέπει να επεξεργαζόμαστε προσωπικά δεδομένα όταν αυτό είναι απαραίτητο για τους σκοπούς των έννομων συμφερόντων που επιδιώκει η Διαχειριστική Αρχή.

Πόσο καιρό διατηρούμε τα προσωπικά σας δεδομένα;

Διατηρούμε τα προσωπικά σας δεδομένα για όσο χρονικό διάστημα παραμένετε εγγεγραμμένος στο Μητρώο Προμηθευτών / Παρόχων Υπηρεσιών του ΤΕΒΑ και τα διαγράφουμε σε οιαδήποτε περίπτωση απεγγραφείτε.

Ποια είναι τα δικαιώματά σας;

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα δικαιώματά σας, ανατρέξτε στην ενότητα 6 «Δικαιώματα των Υποκειμένων των Δεδομένων».

Β) Εγγραφή στο Εθνικό Δίκτυο Συντονισμού

Ποια δεδομένα επεξεργαζόμαστε;

Το Εθνικό Δίκτυο Συντονισμού είναι δίκτυο – κοινότηταπου απευθύνεται σε όλους τους φορείς που ασχολούνται με το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα του Ταμείου Επισιτιστικής Βοήθειας προς τους Απόρους (ΤΕΒΑ) και το υλοποιούν πανελλαδικά.

Είναι το εργαλείο επικοινωνίας και ενημέρωσης μεταξύ των 57 Κοινωνικών Συμπράξεων που υλοποιούν το ΕΠ στην Ελλάδα και της Διαχειριστικής Αρχής του ΕΠ ΕΒΥΣ του ΤΕΒΑ, μέσω του οποίου οι χρήστες έχουν τη δυνατότητα να περιηγηθούν και να λάβουν όλες τις απαραίτητες πληροφορίες σχετικά με καλές πρακτικές, ενημερώσεις για τον τρόπο επίλυσης θεμάτων διανομών και αποθήκευσης προϊόντων, ενώ αναρτώνται και εκδηλώσεις που αφορούν στην υλοποίηση των δράσεων.

Προκειμένου να έχετε πρόσβαση στο Εθνικό Δίκτυο Συντονισμού, θα πρέπει πρώτα να εγγραφείτε, ήτοι να υποβάλλετε ηλεκτρονικά αίτηση πρόσβασης, χρησιμοποιώντας το ονοματεπώνυμο, το email σας, τηλέφωνο επικοινωνίας, ταχυδρομική διεύθυνση επικοινωνίας, την Κοινωνική Σύμπραξη, στην οποία ανήκετε, το Φορέα σας και την ιδιότητά σας, μεταξύ προκαθορισμένων επιλογών.

Μόλις κάνετε την αίτηση για εγγραφή σας στο Εθνικό Δίκτυο Συντονισμού, λαμβάνετε ένα μήνυμα επιβεβαίωσης και στη συνέχεια θα αποκτήσετε πρόσβαση στην εφαρμογή.

Σκοπός και νομική βάση για την επεξεργασία

Σκοπός της συλλογής και επεξεργασίας των δεδομένων είναι η εξουσιοδοτημένη πρόσβαση στο περιεχόμενο του Εθνικού Δικτύου Συντονισμού.

Η νομική βάση επεξεργασίας των προσωπικών σας δεδομένων για τον σκοπό αυτό είναι το άρθρο 6 παρ. 1 στ) του ΓΚΠΔ, το οποίο μας επιτρέπει να επεξεργαζόμαστε προσωπικά δεδομένα όταν αυτό είναι απαραίτητο για τους σκοπούς των έννομων συμφερόντων που επιδιώκει η Διαχειριστική Αρχή να διευκολύνει την ενημέρωση, την επικοινωνία και τη συνεργασία μεταξύ των Φορέων που ασχολούνται με το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα.

Πόσο καιρό διατηρούμε τα προσωπικά σας δεδομένα;

Διατηρούμε τα προσωπικά σας δεδομένα για όσο χρονικό διάστημα παραμένετε εγγεγραμμένος στο Εθνικό Δίκτυο Συντονισμού και τα διαγράφουμε σε περίπτωση διακοπής της συμμετοχής σας σε αυτό.

Ποια είναι τα δικαιώματά σας;

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα δικαιώματά σας, ανατρέξτε στην ενότητα 6 «Δικαιώματα των Υποκειμένων των Δεδομένων».

Γ) Εγγραφή στο ηλεκτρονικό ενημερωτικό δελτίο μας (e-Νewsletter)

Ποια δεδομένα επεξεργαζόμαστε;

Χρησιμοποιούμε τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σας για να σας στέλνουμε το e-Newsletter και τις ενημερώσεις μας.

Μόλις κάνετε την εγγραφή σας στο e-Νewsletter, λαμβάνετε ένα μήνυμα επιβεβαίωσης και στη συνέχεια θα λαμβάνετε τα ηλεκτρονικά ενημερωτικά δελτία και τις ενημερώσεις μας.

Σκοπός και νομική βάση για την επεξεργασία

Σκοπός της συλλογής και επεξεργασίας των δεδομένων είναι η αποστολή του e-Newsletter και των ενημερώσεών μας.

Η νομική βάση για την επεξεργασία αυτή είναι η συγκατάθεσή σας, σύμφωνα με το άρθρο 6 παρ. 1 α) του ΓΚΠΔ.

Πόσο καιρό διατηρούμε τα προσωπικά σας δεδομένα;

Διατηρούμε τα προσωπικά σας δεδομένα για όσο χρονικό διάστημα παραμένετε εγγεγραμμένοι στη λίστα αποδεκτών μας και τα διαγράφουμε σε περίπτωση ανάκλησης της συγκατάθεσής σας.

Ποια είναι τα δικαιώματά σας;

Βασιζόμαστε στη συγκατάθεσή σας για να επεξεργαστούμε τα προσωπικά δεδομένα που μας δίνετε έτσι ώστε να λαμβάνετε τα ηλεκτρονικά ενημερωτικά μας δελτία και τα νέα μας. Ωστόσο, έχετε το δικαίωμα να ανακαλέσετε τη συγκατάθεσή σας ανά πάσα στιγμή, με αποτέλεσμα να διαγράφονται τα στοιχεία σας.

Επιπλέον, έχετε τα δικαιώματα πρόσβασης στα δεδομένα σας, διόρθωσής τους αν είναι ανακριβή ή ελλιπή, διαγραφής εφόσον ανακαλέσετε τη συγκατάθεσή σας, περιορισμού της επεξεργασίας υπό προϋποθέσεις, φορητότητας των δεδομένων, καθώς και υποβολής καταγγελίας.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα δικαιώματά σας, ανατρέξτε στην ενότητα 6 «Δικαιώματα των Υποκειμένων των Δεδομένων».

4. ΤΗΡΗΣΗ ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

Για την πρόσβαση στα προσωπικά δεδομένα χρηστών του παρόντος δικτυακού τόπου έχουν οριστεί αρμόδια στελέχη του ΟΠΕΚΑ – Δ.Α του Ε.Π ΕΒΥΣ ΤΕΒΑ, που δεσμεύονται για την τήρηση εχεμύθειας και εμπιστευτικότητας. Παράλληλα απαγορεύεται η πρόσβαση άνευ εξουσιοδότησης. Περαιτέρω, οι Εκτελούντες την Επεξεργασία για λογαριασμό του ΟΠΕΚΑ – Δ.Α του Ε.Π ΕΒΥΣ ΤΕΒΑ έχουν συμφωνήσει και δεσμευτεί συμβατικά να τηρούν εχεμύθεια, να μην καθιστούν προσβάσιμα σε τρίτους προσωπικά δεδομένα χωρίς την άδεια του ΟΠΕΚΑ, να λαμβάνουν κατάλληλα μέτρα ασφάλειας και, εν γένει, να συμμορφώνονται με το νομικό πλαίσιο για την προστασία των προσωπικών δεδομένων.

Ο ΟΠΕΚΑ – Δ.Α του Ε.Π ΕΒΥΣ ΤΕΒΑ δε διαβιβάζει, καταρχήν, δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα των χρηστών του δικτυακού τόπου σε τρίτη χώρα ή διεθνή οργανισμό. Ωστόσο, στην περίπτωση που κάτι τέτοιο κριθεί αναγκαίο, η διαβίβαση θα λάβει χώρα σύμφωνα με τα οριζόμενα στα άρ. 44 επ. του ΓΚΠΔ.

5. ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΚΑΙ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Η οποιαδήποτε μεταφορά ή διαβίβαση των προσωπικών δεδομένων των Υποκειμένων των δεδομένων πραγματοποιείται μέσω ηλεκτρονικών συστημάτων και τα δεδομένα μεταφέρονται κρυπτογραφημένα.

Τα δεδομένα αποθηκεύονται σε εξυπηρετητές (servers) παρόχων στην Ελλάδα.

6. ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΩΝ ΥΠΟΚΕΙΜΕΝΩΝ ΤΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Ο ΟΠΕΚΑ, ως Υπεύθυνος Επεξεργασίας, συμμορφούμενο πλήρως με τις διατάξεις της νομοθεσίας περί προστασίας προσωπικών δεδομένων, ικανοποιεί και διευκολύνει την άσκηση των κάτωθι προβλεπόμενων δικαιωμάτων των Υποκειμένων:

6.1. Δικαίωμα πρόσβασης

Τα Υποκείμενα των δεδομένων έχουν το δικαίωμα να λαμβάνουν, ανά πάσα στιγμή, ενημέρωση από τον ΟΠΕΚΑ για το εάν επεξεργάζεται προσωπικά τους δεδομένα και, σε καταφατική περίπτωση, μπορούν να ζητήσουν να ενημερωθούν για το σκοπό της επεξεργασίας, το είδος των δεδομένων που αποτελούν αντικείμενο επεξεργασίας, τους αποδέκτες αυτών, την περίοδο αποθήκευσής τους, αν γίνεται αυτοματοποιημένη λήψη αποφάσεων. Επιπλέον, θα παρέχεται στα Υποκείμενα πρόσβαση στα εν λόγω προσωπικά δεδομένα χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση.

6.2. Δικαίωμα διόρθωσης

Το Υποκείμενο των δεδομένων έχει το δικαίωμα να απαιτήσει από τον ΟΠΕΚΑ την διόρθωση ανακριβών ή ανεπίκαιρων δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που το αφορούν. Επίσης, έχει το δικαίωμα να απαιτήσει τη συμπλήρωση ελλιπών δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, μεταξύ άλλων μέσω συμπληρωματικής δήλωσης. Περαιτέρω, ο ΟΠΕΚΑ αναλαμβάνει την υποχρέωση να ανακοινώνει κάθε διόρθωση δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα σε κάθε αποδέκτη, στον οποίο γνωστοποιήθηκαν τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα, εκτός εάν αυτό αποδεικνύεται ανέφικτο ή εάν συνεπάγεται δυσανάλογη προσπάθεια. Ο ΟΠΕΚΑ αναλαμβάνει την υποχρέωση να ενημερώνει το Υποκείμενο των δεδομένων σχετικά με τους εν λόγω αποδέκτες, εφόσον ζητηθεί.

6.3. Δικαίωμα διαγραφής

Το Υποκείμενο των δεδομένων έχει το δικαίωμα να ζητήσει από τον ΟΠΕΚΑ τη διαγραφή δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που το αφορούν, αν δεν είναι απαραίτητα πλέον για τους ως άνω αναφερόμενους σκοπούς επεξεργασίας και υπό τις προϋποθέσεις του άρ. 17 ΓΚΠΔ.

6.4. Δικαίωμα περιορισμού της επεξεργασίας

Το Υποκείμενο των δεδομένων δικαιούται να ζητήσει από τον ΟΠΕΚΑ τον περιορισμό της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που το αφορούν. Εάν η επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα περιοριστεί, τα εν λόγω δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα, εκτός της αποθήκευσης, υφίστανται επεξεργασία αποκλειστικά μόνον εφ’ όσον ισχύουν συγκεκριμένες εξαιρέσεις.

6.5. Δικαίωμα στη φορητότητα των δεδομένων

Το Υποκείμενο των δεδομένων έχει το δικαίωμα, υπό τις προϋποθέσεις του άρ. 20 ΓΚΠΔ, να λαμβάνει τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που το αφορούν και τα οποία έχει παράσχει στον ΟΠΕΚΑ σε δομημένο, κοινώς χρησιμοποιούμενο και αναγνώσιμο από μηχανήματα μορφότυπο.

6.6. Δικαίωμα εναντίωσης

Το Υποκείμενο των δεδομένων δικαιούται να εναντιωθεί ανά πάσα στιγμή και για λόγους που σχετίζονται με την ιδιαίτερη κατάστασή του στην επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που το αφορούν, υπό τις προϋποθέσεις του άρ. 21 ΓΚΠΔ. Μόλις ασκηθεί το δικαίωμα εναντίωσης, τα προσωπικά δεδομένα δεν υποβάλλονται πλέον σε επεξεργασία, εκτός εάν αποδεικνύεται η ύπαρξη νόμιμων και επιτακτικών λόγων για την επεξεργασία, οι οποίοι υπερισχύουν των συμφερόντων, των δικαιωμάτων και των ελευθεριών του Υποκειμένου των δεδομένων ή για την θεμελίωση, άσκηση ή υποστήριξη νομικών αξιώσεων. Ο ΟΠΕΚΑ εγγυάται ότι, εάν το Υποκείμενο των δεδομένων εναντιωθεί στην επεξεργασία δεδομένων που το αφορούν, δε θα υποβάλλει πλέον τα εν λόγω δεδομένα σε επεξεργασία, εκτός εάν αποδείξει ότι συντρέχουν επιτακτικοί και νόμιμοι λόγοι για την επεξεργασία, οι οποίοι υπερισχύουν των συμφερόντων και δικαιωμάτων του Υποκειμένου των δεδομένων.

6.7. Αυτοματοποιημένη ατομική λήψη αποφάσεων, περιλαμβανομένης της κατάρτισης προφίλ

Ο ΟΠΕΚΑ δεν προβαίνει σε αυτοματοποιημένη ατομική λήψη αποφάσεων. Σε κάθε όμως περίπτωση και εφόσον στο μέλλον προχωρήσει σε αυτοματοποιημένη ατομική λήψη αποφάσεων, το Υποκείμενο των δεδομένων έχει το δικαίωμα να εναντιωθεί σε απόφαση που λαμβάνεται αποκλειστικά βάσει αυτοματοποιημένης επεξεργασίας, συμπεριλαμβανομένης της κατάρτισης προφίλ, όταν η απόφαση αυτή παράγει έννομα αποτελέσματα που το αφορούν ή το επηρεάζουν σημαντικά.

7. Ικανοποίηση των δικαιωμάτων

Συνολικά ο ΟΠΕΚΑ – Δ.Α του Ε.Π ΕΒΥΣ ΤΕΒΑ διασφαλίζει ότι:

  1. Υφίστανται διαδικασίες που επιτρέπουν την ευχερή άσκηση των δικαιωμάτων των Υποκειμένων των δεδομένων, ώστε να εκκινούν αμέσως όλες οι απαιτούμενες ενέργειες.
  2. Θα απαντήσει σε αίτημα που θα υποβληθεί από το Υποκείμενο των δεδομένων χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση και πάντως όχι σε απώτερο των τριάντα (30) ημερολογιακών ημερών χρόνο. Σε περίπτωση που δεν μπορεί να ικανοποιήσει κάποιο ασκηθέν από το Υποκείμενο των δεδομένων δικαίωμα, ο ΟΠΕΚΑ θα διασφαλίζει ότι παρέχεται ειδική, επαρκής και πλήρης αιτιολόγηση.
  3. Εκτός των περιπτώσεων προδήλως αβασίμων ή υπερβολικών αιτημάτων, όλες οι ενέργειες που θα αφορούν θέματα ικανοποίησης δικαιωμάτων των Υποκειμένων των δεδομένων θα πραγματοποιούνται άνευ ανταλλάγματος (δωρεάν) για τα Υποκείμενα.

Για την άσκηση των ανωτέρω δικαιωμάτων τα Υποκείμενα μπορούν να υποβάλλουν γραπτό αίτημα στην Υπεύθυνη Προστασίας Δεδομένων (ΥΠΔ) του ΟΠΕΚΑ μέσω της ηλεκτρονικής διεύθυνσης: cnikolaoulaw@gmail.com ή ταχυδρομικά στη διεύθυνση:

ΟΠΕΚΑ
Κ. Παλαμά 6-8, Αθήνα
Τ.K: 11141
Υπόψιν DPO

Σε περίπτωση που τα Υποκείμενα των δεδομένων θεωρούν ότι η επεξεργασία των προσωπικών τους δεδομένων τους παραβιάζει το ισχύον κανονιστικό πλαίσιο για την προστασία των προσωπικών δεδομένων, έχουν δικαίωμα να υποβάλουν καταγγελία στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (ταχυδρομική διεύθυνση Λεωφ. Κηφισίας 1-3, Τ.Κ. 115 23, Αθήνα, τηλ. 210. 6475600). Αναλυτικές οδηγίες υποβολής καταγγελίας παρέχονται στην ιστοσελίδα της Αρχής.

8. Τροποποίηση της παρούσας πολιτικής

Ο ΟΠΕΚΑ διατηρεί το δικαίωμα, όταν το κρίνει σκόπιμο, να τροποποιεί την παρούσα Πολιτική, είτε εν όλω είτε εν μέρει, και να αναρτά την τροποποίηση αυτή στον παρόντα δικτυακό τόπο. Οποιαδήποτε τροποποίηση στην παρούσα θα ισχύει αμέσως μόλις αυτή αναρτηθεί στο δικτυακό τόπο του ΟΠΕΚΑ – Δ.Α του Ε.Π ΕΒΥΣ ΤΕΒΑ. Συνιστάται στους χρήστες να συμβουλεύονται την παρούσα ανά τακτά χρονικά διαστήματα, προκειμένου να είναι βέβαιοι ότι έχουν υπ’ όψιν τους την πιο πρόσφατη έκδοσή της.

9. Επικοινωνία

Για οποιοδήποτε ερώτημα σε σχέση με την παρούσα Πολιτική, οι χρήστες μπορούν να επικοινωνούν με την ΥΠΔ του ΟΠΕΚΑ στην ηλεκτρονική διεύθυνση: cnikolaoulaw@gmail.com.